GIS hạ tầng dữ liệu không gian

Vai trò quan trọng của hệ thống thông tin địa lý trong việc xây dựng đô thị thông minh

Tìm hiểu thêm
Odoo • Image and Text

Xây dựng lớp bản đồ nền dùng chung

Kế thừa dùng chung lớp bản đồ nền trên hệ thống thông tin địa lý giúp cho các đơn vị tiết kiệm chi phí xây dựng ban đầu đối với các hệ thống có nhu cầu về dữ liệu thông tin địa  lý

Hệ thống thông tin địa lý ( GIS)

Xây dựng hệ thống quản lý trực quan trên các lớp bản đồ

Quy trình quản lý nguồn lực

Tư vấn doanh nghiệp và tổ chức chính phủ xây dựng hệ thống quy trình quản lý trên nền tảng công nghệ tiên tiến

Tích hợp hệ thống thông tin

Tư vấn xây dựng hệ thống lưu trữ tập trung cho doanh nghiệp và tổ chức

Giải pháp quan trắc Môi trường & Khí tượng thủy văn