Odoo image and text block

Phân tích và quản lý dữ liệu

 

Làm cho dữ liệu của bạn trở nên đơn giản và dễ truy cập. Quản lý dữ liệu lai → Tổ chức.Tạo nền tảng phân tích đáng tin cậy. Thống nhất quản trị và hội nhập → Phân tích. Chia sẻ thông tin chi tiết theo yêu cầu với AI ở mọi nơi. Phân tích dữ liệu của bạn theo những cách thông minh hơn, trao quyền cho tất cả các nhóm của bạn đạt được những hiểu biết không thể đạt được trước đó và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng.