Sản phẩm ứng dụng

Tiên phong xây dựng sản phẩm ứng dụng định hướng cho khách hàng

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý doanh nghiệp ERP

Quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp với hệ thống ERP được tích hợp đầy đủ các phân hệ quản lý thiết yếu cho doanh nghiệp, kèm theo các tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp trong truyền thông và xây dựng hệ thống trao đổi thông tin nội bộ được xuyên suốt trong các bộ phận.

Odoo - Sample 2 for three columns

Hệ thống ứng dụng trên nền GIS

To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the column to create a new one as a copy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tính năng Ba

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change it's rounded corner style.